استفاده از روش های تفکیک منحنی چند متغیره و کالیبراسیون درجه دوم دراندازه گیری کمی و بررسی تعادلات شیمیایی با استفاده از نانو ذرات / دانشجو: مهرنوش بیات

استفاده از روش های تفکیک منحنی چند متغیره و کالیبراسیون درجه دوم دراندازه گیری کمی و بررسی تعادلات شیمیایی با استفاده از نانو ذرات / دانشجو: مهرنوش بیات


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: استفاده از روش های تفکیک منحنی چند متغیره و کالیبراسیون درجه دوم دراندازه گیری کمی و بررسی تعادلات شیمیایی با استفاده از نانو ذرات

دانشجو: مهرنوش بیات
رشته: شیمی تجزیه

اساتید راهنما : خانم دکتر فرزانه شمیرانی، آقای دکتر جهانبخش قاسمی

زمان : 30/06/1398
مکان : دانشکده شیمی- کلاس 272

چکیده:

تجزیه آنالیت ها درمخلوط های پیچیده، به ویژه در نمونه های حقیقی، همیشه یک چالش در شیمی تجزیه بوده است. در سال های اخیر، روش های آنالیز داده های چندمتغیره برای حل مشکل تجزیه مخلوط های پیچیده و در حضور مزاحمت های کالیبره نشده، توسعه پیداکرده اند. از میان روش های چندمتغیره، روش های کالیبراسیون درجه دوم امکان اندازه گیری همزمان آنالیت ها با همپوشانی طیفی و در حضور گونه های ناشناخته و بافت های پیچیده را فراهم می کنند. این روش دارای مزیتی است که به آن "مزیت درجه دوم" می-گویند. در مطالعه حاضر، روشی جدید برای تولید داده دوبعدی براساس برهمکنش بین رنگ های کاتیونی با سورفکتانت آنیونی ارائه شده است. سپس داده ها بااستفاده از روش های تفکیک منحنی چندمتغیره، برای تجزیه نمونه های استاندارد و حقیقی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. درادامه برهمکنش های بین انواع ترکیبات رنگی کاتیونی با انواع سورفکتانت های آنیونی، کاتیونی و غیریونی با استفاده از روش تفکیک منحنی چند متغیره- حداقل مربعات متناوب، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. در انتها، محدودیت همبستگی مساحت در روش تفکیک منحنی چند متغیره- حداقل مربعات متناوب،  برای اندازه گیری کمی در دو مجموعه داده مختلف درجه دوم (اسپکتروسکوپی تحریکی-نشری فلورسانس و کروماتوگرافی (LC-MS)) به کارگرفته شد. این محدودیت برای بهبود اندازه-گیری کمی آنالیت ها در مخلوط های پیچیده که باهم همپوشانی شدید دارند بررسی شد.


 

آدرس کوتاه :