استفاده از نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اصلاح شده به عنوان بستر کاتالیست و پر کننده کاتالیستی در سیستم‌های کاتالیست غشایی

استفاده از نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اصلاح شده به عنوان بستر کاتالیست و پر کننده کاتالیستی در سیستم‌های کاتالیست غشایی


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده شیمی

عنوان: استفاده از نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اصلاح شده به عنوان بستر کاتالیست و پر کننده کاتالیستی در سیستم‌های کاتالیست غشایی

 

نام دانشجو: سعید بهادری خلیلی

رشته:  نانوشیمی پلیمر

نام استاد راهنما: دکتر حسین مهدوی

زمان: سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت 11 صبح

مکان: سالن کنفرانس دانشکده شیمی

چکیده: در این رساله، راکتورهای غشایی بر پایه پلی‎اترسولفون تهیه شد. برای تهیه غشاهای کاتالیستی، از دو افزودنی با خواص مغناطیسی استفاده شده است. این افزودنی، از طرفی موجب بهبود خواص فیزیکی غشا، مانند آبدوستی سطح غشا و بهبود خواص حرارتی آن شد. از طرف دیگر فعالیت قابل قبولی در واکنش‎های تشکیل پیوند کربن-کربن و همچنین احیاء کاتالیستی 4-نیتروفنول از خود نشان داد.

 

 

آدرس کوتاه :