استفاده از نانوذرات مولیبدن دی سولفید لایه ای و کامپوزیت های آن به عنوان جاذب جدید برای استخراج و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی / محمد جواد آقاگلی

استفاده از نانوذرات مولیبدن دی سولفید لایه ای و کامپوزیت های آن به عنوان جاذب جدید برای استخراج و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی / محمد جواد آقاگلی


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده شیمی

عنوان: "استفاده از نانوذرات مولیبدن دی سولفید لایه ای و کامپوزیت های آن به عنوان جاذب جدید برای استخراج و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی"

نام دانشجو : محمد جواد آقاگلی

رشته:  شیمی تجزیه

نام استاد راهنما : دکتر فرزانه شمیرانی

زمان : ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۹ فرودین 1397

مکان :اتاق ۱۲۳

چکیده:

مولیبدن دی سولفید به خاطر ساختار سه لایه ای ویژه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سایت های جذبی با تراکم الکترونی بالا روی لبه ها و سطوح آن می تواند یون های فلزی مختلف را بدون نیاز به لیگاند یا عامل دار کردن جذب کند. با این حال، اندازه بسیار کوچک ذرات و همچنین قابلیت پخش شدگی بالای آن ها، جداسازی آن ها را از محلول های آبی با سانتریفوژهای معمولی دچار مشکل می سازد. لذا استفاده از این ترکیب در روش استخراج فاز جامد با محدودیت روبرو بود. به منظور غلبه بر این مشکل، کامپوزیت مولیبدن دی سولفید با صفحات گرافن اکساید کاهش یافته، کامپوزیت مولیبدن دی سولفید با نانولوله های کربنی چند دیواره و نانوهیبرید مولیبدن دی سولفید یا نانوذرات کلسیم فریت پیشنهاد گردید و هرکدام از این موارد به عنوان جاذب روش استخراج فاز جامد بکاررفت.

آدرس کوتاه :