« بازگشت

استفاده از کاتالیست‌های فلزات واسطه در واکنش‌های عامل‌دار کردن، نظیر هالوژن‌دار کردن ناحیه‌گزین و واکنش آسیل‌دار کردن همراه با هیدروژن‌زدایی / دانشجو: هادی افریدون

استفاده از کاتالیست‌های فلزات واسطه در واکنش‌های عامل‌دار کردن، نظیر هالوژن‌دار کردن ناحیه‌گزین و واکنش آسیل‌دار کردن همراه با هیدروژن‌زدایی / دانشجو: هادی افریدون


آگهی دفاع از رساله دکتری 
پردیس علوم
دانشکده شیمی
 
 
عنوان: استفاده از کاتالیست‌های فلزات واسطه در واکنش‌های عامل‌دار کردن، نظیر هالوژن‌دار کردن ناحیه‌گزین و واکنش آسیل‌دار کردن همراه با هیدروژن‌زدایی
 
دانشجو: هادی افریدون
 
استاد راهنما: ابراهیم کیان‌مهر
 
زمان: چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت: 14:00
 
کلاس مجازی  http://vclas9.ut.ac.ir/sci14
 
آدرس کوتاه :