آشکارساز زیستی سلول‌های سرطانی بر پایه ادوات الکترونیکی گرافن-سیلیکون / آنوشا خمسوی

آشکارساز زیستی سلول‌های سرطانی بر پایه ادوات الکترونیکی گرافن-سیلیکون / آنوشا خمسوی


آدرس کوتاه :