اصلاح هدفمند نقاط کوانتومی گرافن جهت طراحی و ساخت حسگرهای شیمیایی برای برخی ترکیبات دارویی مانند سروتونین و لوودوپا / افسانه لعل صنعتی

اصلاح هدفمند نقاط کوانتومی گرافن جهت طراحی و ساخت حسگرهای شیمیایی برای برخی ترکیبات دارویی مانند سروتونین و لوودوپا / افسانه لعل صنعتی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان:
اصلاح هدفمند نقاط کوانتومی گرافن جهت طراحی و ساخت حسگرهای شیمیایی برای برخی ترکیبات دارویی مانند: سروتونین و لوودوپا

دانشجو : افسانه لعل صنعتی
رشته:  نانوشیمی- سوپرامولکول

استاد راهنما: دکتر فرنوش فریدبد – دکتر محمدرضا گنجعلی

زمان : دوشنبه 1397/12/13 ساعت 16
مکان: دانشکده زمین شناسی اتاق سمینار

چکیده
با پیشرفت علوم نانو به تدریج نانومواد در گرایش های مختلف شیمی جایگاه ویژه ای پیدا کردند. به دنبال آن، الکتروشیمی نیز دستخوش تحولات زیادی گردید. نانومواد بسیار زیادی برای بهبود عملکرد الکترودها به کار گرفته شدند. در سال های اخیر حسگرها و حتی الکترودهای اصلاح شده برپایه نانومواد بسرعت کاربردهای وسیعی در اندازه گیری گونه های دارویی پیدا کردند. از میان نانومواد موجود، گرافن کوانتوم دات ها در طی سال های اخیر جایگاه ویژه ای را به دلیل خواص منحصر بفردشان یافته اند. از اینرو در این رساله طراحی حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه الکترودهای اصلاح شده با نانوساختارهای گرافن کوانتوم دات و نانوکامپوزیت¬های آن، جهت آنالیز ترکیبات دارویی مورد توجه قرار گرفته است. این رساله شامل مطالعه چهار ترکیب دارویی می باشد.

آدرس کوتاه :