اصلاح پایه آلومینا جهت بهبود عملکرد کاتالیست کبالت در سنترفیشرتروپش و تعیین مدل سنتیکی آن / دانشجو : سوفیا محمدنسب عمران

اصلاح پایه آلومینا جهت بهبود عملکرد کاتالیست کبالت در سنترفیشرتروپش و تعیین مدل سنتیکی آن / دانشجو : سوفیا محمدنسب عمران


آگهی دفاع از رساله دکتر ی
پرد یس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: اصلاح پا یه آلوم ینا جهت  بهبود عملکرد کاتال یست کبالت در سنترف یشرتروپش و تع ی ین مدل سنت یک ی آن

دانشجو : سوفیا محمدنسب عمران
رشته:  شیمی کاربردی

اساتید راهنما : دکتر احمد توسلی  - دکتر یحیی زمانی

زمان : شنبه 1398/6/30 ساعت 14-12
مکان : دانشکده شیمی کلاس 123


آدرس کوتاه :