اطلاعات تماس امور دانشجویی

اطلاعات تماس امور دانشجویی


زهرا گلجانی                          66412431                    مسائل مربوط به خوابگاه  و وام      z.goljani@ut.ac.ir

 

پوران پاکزادمنش                     66415907                      امور فرهنگی                        p.packzad@ut.ac.ir

 

احمد مسعودی                  ۶۶۴۱۵۴۷۵    داخلی 107           تسویه حساب صندوق رفاه  ahmadmasoudi@ut.ac.ir                    

 هادی بابائی                       09212569064      روزهای زوج     66415036  تربیت بدنی آقایان

 

 طاهره مهدیزاده                  66971940  -     09197118443   مشاوره                Mehdizadeh_n@.ut.ac.ir

 

علی پوشش دوست        09305952677 - 61113328 داخلی 111 تسویه حساب صندوق رفاه     pooshesh@ut.ac.ir

 

رقیه احمد قشلاقی     09017609203 _ ۶۱۱۱۳۳۲۸ داخلی ۱۱۴ وام های دانشجویی             s_gheshlaghi@ut.ac.ir

        

لیلا برازش                  66412431  -   61113328 داخلی                        رئیس اداره          L.barazesh@ut.ac.ir
       

 

 

 

آدرس کوتاه :