اطلاعات تماس همکاران اداره خدمات دانشجویی و فرهنگی

اطلاعات تماس همکاران اداره خدمات دانشجویی و فرهنگی


 

نام و نام خانوادگی

فعالیت

تلفن

طاهره مهدیزاده نودهی

رئیس اداره خدمات امور دانشجویی و فرهنگی

66412431

منصوره علیزاده

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

66495292

61112462

فائزه سلطان ویس

امور شاهد و ایثارگر

66415907

پوران پاکزادمنش

امور فرهنگی و فوق برنامه

66415475

زهرا گلجانی

امور دانشجویی- وام- تسویه حساب

61113328-61112468

(داخلی 112)

رقیه احمد قشلاقی

امور تربیت بدنی- امور اساتید مشاور علمی و فرهنگی

61113328-61112468

(داخلی 114)

باشگاه ورزشی66415036

هادی آقابابایی

امور تربیت بدنی

61113328-61112468

(داخلی 114)

باشگاه ورزشی66415036

علی پوشش دوست

امور دانشجویی- وام- تسویه حساب (دانشکده فیزیک)

61118618

88333200

احمد مسعودی

امور دانشجویی- وام- تسویه حساب

61113328-61112468

داخلی 111

زهرا کچوئی

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی

66971940

زینت مرزبان

امور تغذیه و سلف

61113328-61112468

داخلی 109

قربانعلی کریمی

امور تغذیه و سلف

66965601

 

 


 
آدرس کوتاه :