اطلاعیه انواع وام

اطلاعیه انواع وام


اطلاعیه

دانشجویان می توانند طبق جدول زیر نسبت به درخواست انواع وام به سامانه گلستان مراجعه نمایند.

انواع وام

تحصیلی( روزانه)

4/11/95 لغایت 23/11/95

شهریه(نوبت دوم)

4/11/95 لغایت 2/12/95

 

انواع تسهیلات ازدواج، ضروری و مسکن

بهمن

4/11/95 لغایت 23/11/95

اسفند

1/12/95 لغایت 16/12/95

 

راهنمای بهره مندی از انواع وام دانشجویی

امور دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم

 

آدرس کوتاه :