اطلاعیه ایام کاری اداره آموزش و واحد آموزش دانشکده های تابعه پردیس علوم در تابستان