اطلاعیه برگزاری برنامه "روزی با دکتری پیوسته بیوتکولوژی"

اطلاعیه برگزاری برنامه "روزی با دکتری پیوسته بیوتکولوژی"


انجمن علمی بیوتکنولوژی جهت آشنایی دانش آموزان ممتاز و دانش پژوهان جوان با رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی، برای چهارمین سال، اقدام به برگزلری برنامه "روزی با دکتری پیوسته بیوتکولوژی" (همزمان با برنامه "روزی با دانشگاه تهران") نموده است. 
این برنامه رایگان است و سه شنبه 18 شهریور از ساعت 10-12، در اتاق مجازی انجمن به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
 
ثبت نام:
 
 
آدرس کوتاه :