اطلاعیه جدول زمان بندی وام های دانشجویی

اطلاعیه جدول زمان بندی وام های دانشجویی


                                                           

 

                              جدول زمان بندی وام های دانشجویی

 

 

 

نوع وام

 

زمان ثبت درخواست وام در سامانه های گلستان و صندوق رفاه دانشجویان www.swf.ir

دانشجویان محترم توجه داشته باشید برای ثبت وام باید در هر دو سامانه مذکور درخواست وام خود را ثبت نمایید.

از مرورگر Google chrome  استفاده کنید.

 

                                                               

مدارک لازم

 

 

 

انواع وام های تحصیلی

 

 

از تاریخ 15/11/98 لغایت 12/12/98

سند تعهد محضری

 

 

 

وام شهریه

 

 

از تاریخ 15/11/98 لغایت 12/12/98

سند تعهد محضری

 

سایر وام ها (ضروری، مسکن،ودیعه مسکن، ازدواج، زیارت و ...

 

 

از تاریخ 15/11/98 لغایت 12/12/98

سند تعهد محضری و مدارک مربوطه

جهت دریافت وام زیارت، افرادی که از طریق ستاد عتبات عالیات مشرف می شوند، باید نسبت به ارائه معرفی نامه ستاد عتبات دانشگاهیان، فرم ثبت تقاضا ممهور به مهرمعاونت دانشجویی دانشکده و ستاد عتبات، اسکن صفحه مشخصات و صفحه مهر خورده خروج از کشور )پاسپورت(اقدام نمایند. برای دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می شوند، ارائه فرم تقاضای وام عتبات و صفحه ممهور به مهر خروج از کشور )پاسپورت( الزامی است.

 

وام تحصیلی ویژه دکتری

 

صندوق رفاه

 

از تاریخ 1/2/99 لغایت 26/2/99

 

سند تعهد محضری،فرم 1 و 2

 

وام تحصیلی ویژه دکتری

 

بانک توسعه تعاون

 

 

از تاریخ 15/11/98 لغایت 9/04/99

فرم 1 و 2

 

آدرس کوتاه :