اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشکده شیمی ویژه استعدادهای درخشان 1403

اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشکده شیمی ویژه استعدادهای درخشان 1403


زمان و مکان ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﮐﺘﺮی ﺑﺪون آزﻣﻮن (اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن) داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان - 1403-1404

 

ردیف

گرایش

زمان

مکان مصاحبه
1

شیمی آلی

1403/2/24 ساعت 8:30 تا 10

سالن آمفی تئاتر دانشکده شیمی

2

شیمی معدنی

1403/2/24  ساعت 8:30 تا 10

اتاق سمینار دانشکده شیمی

3

شیمی فیزیک

1403/2/24  ساعت 8:30 تا 9:30

دفتر دانشکده شیمی

4

شیمی تجزیه

1403/2/24  ساعت 10 تا 11:30

دفتر دانشکده شیمی

5

شیمی کاربردی – شیمی پلیمر

1403/2/24  ساعت 10 تا 11

سالن آمفی تئاتر دانشکده شیمی

6

نانوشیمی

1403/2/24  ساعت 10 تا 11:30

اتاق سمینار دانشکده شیمی


 
آدرس کوتاه :