اطلاعیه پیگیری معافیت تحصیلی دانشجویان پسر مشمول ورودی سال 1396

اطلاعیه پیگیری معافیت تحصیلی دانشجویان پسر مشمول ورودی سال 1396


قابل توجه دانشجویان پسر مشمول خدمت نظام وظیفه

بر اساس مقررات، دانشجویان پسر مشمول خدمت نظام وظیفه موظف بوده اند در ابتدای نیمسال جاری حداکثر تا پایان کلاس های درسی برای اخذ معافیت تحصیلی معتبر با ذکر تاریخ اعتبار از دفاتر پلیس +10 اقدام و اصل برگ معافیت تایید شده خود را به واحد آموزش دانشکده ذیربط تحویل نمایند .

بر این اساس ثبت نام دانشجویان پسر مشمول فاقد معافیت تحصیلی از نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 مجاز نمی باشد.

 

                                                        اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :