اطلس بوم سازگان های حساس خلیج فارس و دریای عمان توسط استادان دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران منتشر شد

اطلس بوم سازگان های حساس خلیج فارس و دریای عمان توسط استادان دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران منتشر شد


 کتاب "اطلس بوم سازگان های حساس دریایی ایران (خلیج فارس و دریای  عمان)" تالیف آقایان دکتر رضا ندرلو و دکتر حسن رحیمیان استادان دانشکده زیست شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران، با همکاری آقایان دکتر شهدادی، دکتر قدرتی شجاعی و دکتر نصرالهی، اساتید دانشگاه های هرمزگان، تربیت مدرس و شهید بهشتی، توسط انتشارات دانشگاه تهران و سازمان حفاظت محیط زیست 1403 منتشر شد.

این کتاب در 320 صفحه با مقدمه ای جامع و در هفت فصل شامل: مقدمه، جنگل‌های‌ حرّا، پهنه های گلی-ماسه ای، بومسازگان های تالابی، علفزارهای دریایی، سواحل ماسه ای، سواحل سنگی-صخره ای، و آبسنگ های مرجانی به رشته تحریر در آمده است. در این کتاب 39 نقشه اصیل، بیش از 350 عکس اصیل از زیستگاه های و انواع گونه های مهره داران و بی مهرگان ساکن خلیج فارس و دریای عمان، و تعداد زیادی طراحی و جدول در تسهیل انتقال مطالب، که حاصل پژوهشهای حداقل دو دهه نویسندگان و سایر پژوهشگران دریایی است، به خوانندگان نقش عمده ای دارند. این کتاب در ‌برگیرنده‌ اطلاعات ‌توصیفی‌ جامعی‌ از‌ زیستگاه‌های‌ مختلف‌ دریایی‌ خلیج‌ فارس‌ و‌ دریای‌ عمان‌ شامل‌ ساختار،‌ عملکرد،‌ شرایط‌زیستی،‌ مخاطرات‌ و‌ میزان ‌حساسیت ‌و ‌در ‌معرض ‌خطر ‌بودن ‌آن‌ها ‌می‌باشد.‌ همچنین ‌نقشه‌های ‌پراکنش ‌زیستگاه‌ها‌ در‌ طول‌ سواحل‌ با‌ استفاده‌ از ‌داده‌های ‌موجود‌ و‌ در ‌مواردی ‌هم ‌تخمین ‌میزان‌ پوشش‌ هر ‌یک ‌از ‌این ‌زیستگاه‌ها ‌با ‌استفاده ‌از‌ نقشه‌ها ‌ و ‌عکس‌های‌‌ هوایی، ‌تصاویر ‌ماهواره‌ای، ‌اطلاعات‌ مبتنی ‌بر ‌داده‌های‌ سنجش‌ از ‌دور ‌و‌ کارهای ‌میدانی ‌و ‌تهیه ‌لیست ‌گونه‌های‌ جانوری ‌و ‌گیاهی‌ موجود‌ در‌ هر‌ نوع‌ زیستگاه‌ در ‌این‌ مجموعه ‌ارائه ‌شده‌است.‌

بدون ‌شک‌ اطلس ‌بوم‌سازگان‌های‌ حساس‌ دریایی ‌ایران (خلیج‌ فارس‌ و‌  دریای‌ عمان)‌گامی ‌است‌ برای‌ افزایش‌ شناخت‌ و ‌آگاهی ‌آحاد ‌مردم، ‌مسئولین،‌ متخصصین‌ و‌ دولت‌های‌ حاشیه‌ خلیج‌ فارس‌ و‌ دریای‌ عمان‌ از‌ ارزش‌های‌ واقعی‌ اکوسیستم‌های ‌ساحلی ‌دریایی ‌و ‌بستر ‌مناسبی‌ است‌ برای‌ تحقق‌ اهداف‌ توسعه ‌پایدار ‌و‌ بهره‌مندی‌ از‌ مواهب ‌آن. در همین راستا با خواست نویسندگان و موافقت انتشارات دانشگاه و در جهت ترویج علم این کتاب بصورت رایگان از سایت انتشارات دانشگاه تهران قابل دانلود است.

 

آدرس کوتاه :