اعضای بخش ریاضی کاربردی

اعضای بخش ریاضی کاربردی


 
نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
حسینی علیرضا استادیار 2627 hosseini@ut.ac.ir  
جمشیدی آرتا استادیار 2484 arta.jamshidi@ut.ac.ir  
درویش زاده مهدی رضا استادیار 2894 mdarvishzadeh@ut.ac.ir darvishzadeh@khayam.ut.ac.ir
رکنی لموکی غلامرضا دانشیار 2624 rokni@ut.ac.ir rokni@khayam.ut.ac.ir
سلیمانی دامنه مجید دانشیار 2613 m.soleimani.d@ut.ac.ir soleimani@khayam.ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :