نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای شورای قطب تبارزائی موجودات زنده ایران

اعضای شورای قطب تبارزائی موجودات زنده ایران


 • دکتر فریده عطار   (استاد)
 • دکتر شاهین زارع  (استاد)
 • دکتر حسین آخانی  (استاد)
 • دکتر وحید نیکنام   (استاد)
 • دکتر علیرضا ساری(استاد)
 • دکتر معصومه ملک (استاد)
 • دکتر محمد علی آموزگار(استاد)
 • دکتر آمنه رضایوف (استاد)
 • دکتر جواد حامدی (استاد)
 • دکتر محمد رضا صعودی (دانشیار، دانشگاه الزهرا)
 • دکتر مسعود شیدائی (استاد، دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر شاهرخ کاظمپور اوصالو (استاد، دانشگاه تربیت مدرس)