نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای شورای قطب تبارزائی موجودات زنده ایران

اعضای شورای قطب تبارزائی موجودات زنده ایراناعضای شورای قطب تبارزائی موجودات زنده ایران

                                 
1-دکتر فریده عطار   (استاد)

2-دکتر شاهین زارع  (استاد)

3-دکتر حسین آخانی  (استاد)

4-دکتر وحید نیکنام   (استاد)

5-دکتر علیرضا ساری(دانشیار)

6-دکتر معصومه ملک (دانشیار)

7-دکتر محمد علی آموزگار(دانشیار)

8-دکتر آمنه رضایوف (استاد)

9-دکتر جواد حامدی (دانشیار)

10-دکتر محمد رضا صعودی (دانشیار، دانشگاه الزهرا)

11-دکتر مسعود شیدائی (استاد، دانشگاه شهید بهشتی)

12- دکتر شاهرخ کاظمپور اوصالو (استاد، دانشگاه تربیت مدرس)