نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هسته مرکزی قطب تبارزائی موجودات زنده ایران

اعضای هسته مرکزی قطب تبارزائی موجودات زنده ایران


  • دکتر فریده عطار   (استاد)
  • دکتر شاهین زارع  (استاد)
  • دکتر حسین آخانی  (استاد)
  • دکتر وحید نیکنام   (استاد)
  • دکتر علیرضا ساری(استاد)
  • دکتر معصومه ملک (استاد)
  • دکتر محمد علی آموزگار(استاد)
  • دکتر آمنه رضایوف (استاد)
  • دکتر محمد رضا صعودی (دانشگاه الزهرا)   (دانشیار)
  • دکتر مسعود شیدائی (دانشگاه شهید بهشتی)  (استاد)