نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هسته مرکزی قطب تبارزائی موجودات زنده ایران

اعضای هسته مرکزی قطب تبارزائی موجودات زنده ایران


 

اعضای هسته مرکزی قطب تبارزائی موجودات زنده ایران

1-دکتر فریده عطار   (استاد)

2-دکتر شاهین زارع  (استاد)

3-دکتر حسین آخانی  (استاد)

4-دکتر وحید نیکنام   (استاد)

5-دکتر علیرضا ساری(دانشیار)

6-دکتر معصومه ملک (دانشیار)

7-دکتر محمد علی آموزگار(دانشیار)

8-دکتر آمنه رضایوف (استاد)

9-دکتر محمد رضا صعودی (دانشگاه الزهرا)   (دانشیار)

10-دکتر مسعود شیدائی (دانشگاه شهید بهشتی)  (استاد)