نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هسته مرکزی قطب تبارزائی موجودات زنده ایران

 

اعضای هسته مرکزی قطب تبارزائی موجودات زنده ایران

1-دکتر فریده عطار   (استاد)

2-دکتر شاهین زارع  (استاد)

3-دکتر حسین آخانی  (استاد)

4-دکتر وحید نیکنام   (استاد)

5-دکتر علیرضا ساری(دانشیار)

6-دکتر معصومه ملک (دانشیار)

7-دکتر محمد علی آموزگار(دانشیار)

8-دکتر آمنه رضایوف (استاد)

9-دکتر محمد رضا صعودی (دانشگاه الزهرا)   (دانشیار)

10-دکتر مسعود شیدائی (دانشگاه شهید بهشتی)  (استاد)