نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی بخش آمار

 

نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
افتخاری مهابادی سمانه استادیار 2613 seftekhari@ut.ac.ir S.Eftekhari@khayam.ut.ac.ir
امینی سیدمرتضی استادیار 2798 morteza.amini@ut.ac.ir morteza.amini@khayam.ut.ac.ir
پزشک حمید استاد 2917 pezeshk@ut.ac.ir pezeshk@khayam.ut.ac.ir
حقیقی فیروزه دانشیار 2297 fhaghighi@ut.ac.ir haghighi@khayam.ut.ac.ir
شمه سوار سودابه استادیار 3250 shemehsavar@ut.ac.ir shemehsavar@khayam.ut.ac.ir