نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی بخش ریاضی - دانشکده ریاضی

اعضای هیئت علمی بخش ریاضی - دانشکده ریاضی


 
نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
اسدی محمدباقر دانشیار 2916 mb.asadi@ut.ac.ir mb.asadi@khayam.ut.ac.ir
آیت اله زاده شیرازی فاطمه دانشیار 2620 f.a.z.shirazi@ut.ac.ir fatemah@khayam.ut.ac.ir
خواجه صالحانی مهدی استادیار 3659 salehani@ut.ac.ir  
درفشه محمدرضا استاد 2620 darafsheh@ut.ac.ir daraf@khayam.ut.ac.ir
رضاوند رضا استادیار 3303 rezavand@ut.ac.ir rezavand@khayam.ut.ac.ir
زارع هادی استادیار 2798 hadi.zare@ut.ac.ir hadi.zare@khayam.ut.ac.ir
سبزرو حسین دانشیار 3659 sabzrou@ut.ac.ir sabzrou@khayam.ut.ac.ir
سید فخاری سید امین استادیار 2297 aminfakhari@ut.ac.ir fakhari@khayam.ut.ac.ir
عامری رضا استاد 2624 rameri@ut.ac.ir rameri@khayam.ut.ac.ir
قادرمرزی امیر استادیار 2297 a.ghadermarzi@ut.ac.ir  
کمالی نژاد علی استادیار 2484 kamalinejad.a@ut.ac.ir  
یاسمی سیامک استاد 2615 yassemi@ut.ac.ir yassemi@khayam.ut.ac.ir