نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی دانشکده زیست شناسی- دانشکده - نهایی

اعضای هیئت علمی دانشکده زیست شناسی- دانشکده - نهایی


 

اعضای هیئت علمی بخش علوم جانوری  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 حسین قمرتاج دانشیار 2622 ghossein@ut.ac.ir ghossein@khayam.ut.ac.ir
2 رحیمیان حسن دانشیار 2629 h.rahimian@ut.ac.ir rahimian@khayam.ut.ac.ir
3 رضایوف آمنه استاد 2483 arezayof@ut.ac.ir Rezayof@khayam.ut.ac.ir
4 زینلی بهمن دانشیار 3237 zeinalib@ut.ac.ir  
5 ساری علی رضا استاد 2702 sari@ut.ac.ir  
6 سرداری مریم استادیار   sardari_89@ut.ac.ir  
7 سیدی مرجان دانشیار 2629 mseyyedi@ut.ac.ir mseiedi@khayam.ut.ac.ir
8 عطاری فرنوش استادیار 2626 attari@ut.ac.ir  
9 علوی سید محمد هادی استادیار 2626 hadi.alavi@ut.ac.ir  
10 ملک معصومه استاد 2702 memalek@ut.ac.ir mmalek@khayam.ut.ac.ir
11 ندرلو رضا دانشیار 2629 rnaderloo@ut.ac.ir  
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش علوم سلولی و مولکولی  
   
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
2 امینی نسب مهریار دانشیار 2293 amininasab@ut.ac.ir amininasab@khayam.ut.ac.ir
3 حبیبی رضائی مهران استاد 2482 mhabibi@ut.ac.ir mhabibi@khayam.ut.ac.ir
4 اینانلو کلثوم استادیار 3237 inanloo@ut.ac.ir  
5 حسن زاده وحیده استادیار 3390 vhassanzadeh@ut.ac.ir hassanzadeh@khayam.ut.ac.ir
6 زرگر سیدجلال دانشیار 3646 zargar@ut.ac.ir Zargar@khayam.ut.ac.ir
7 صفریان شاهرخ دانشیار 3312 ssafarian@ut.ac.ir safarian@khayam.ut.ac.ir
8 عرب نجفی سید محمود دانشیار 3648 najafim@khayam.ut.ac.ir najafim@khayam.ut.ac.ir
10 معتمد نسرین استاد 2472 nmotamed@ut.ac.ir nmotamed@khayam.ut.ac.ir
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش علوم گیاهی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 آخانی سنجانی حسین استاد 3638 hkhani@ut.ac.ir akhani@khayam.ut.ac.ir
2 زارع مبارکه شاهین استاد 2482 shahinzarre@ut.ac.ir zarre@khayam.ut.ac.ir
3 سلمکی یاسمن دانشیار 3316 ysalmaki@ut.ac.ir salmaki@khayam.ut.ac.ir
4 عطار فریده استاد 2968 faridehattar@ut.ac.ir fattar@khayam.ut.ac.ir
5 فلاحتی عنبران محسن استادیار 3321 falahati@ut.ac.ir falahati@khayam.ut.ac.ir
6 مهدیقلی کاظم استادیار   kmahdigholi@ut.ac.ir  
7 میرمعصومی مسعود مربی 2492 mirmasoumi@ut.ac.ir mirmsomi@khayam.ut.ac.ir
8 نیکنام وحید استاد 3637 niknamv@ut.ac.ir vniknam@khayam.ut.ac.ir
9 یزدان بخش نیما استادیار 3314 yazdanb@ut.ac.ir yazdanbakhsh@khayam.ut.ac.ir
   
 
 
اعضای هیئت علمی بخش میکروبیولوژی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترونیک ut  پست الکترونیک خیام
1 آموزگار محمدعلی استاد 3557 amoozegar@ut.ac.ir amozegar@khayam.ut.ac.ir
2 حامدی جواد استاد 3556 jhamedi@ut.ac.ir jhamedi@khayam.ut.ac.ir
3 سیاوشی فریده استاد 2460 siavashi@ut.ac.ir  
4 عارفیان احسان استادیار 3314 arefian@ut.ac.ir arefian@khayam.ut.ac.ir
5 کاشف نسیم دانشیار 2493 kashefn@ut.ac.ir kashefn@khayam.ut.ac.ir
6 محمدی پناه فاطمه دانشیار 3560 fmohammadipanah@ut.ac.ir fmohammadipanah@khayam.ut.ac.ir
7 مقیمی حمید دانشیار 3314 hmoghimi@ut.ac.ir moghimi@khayam.ut.ac.ir

 

تلفن­‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌­شود.