نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی پردیس علوم - همه - 3

اعضای هیئت علمی پردیس علوم - همه - 3


 

ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن دانشکده آدرس الکترنیک
1 ابراهیم نجف آبادی هاجر استادیار 8619 دانشکده فیزیک‌ hebrahim@ut.ac.ir
2 اثنی عشری مرضیه استادیار 2917 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر maashari@ut.ac.ir
3 احمدی ناهید استادیار 8656 دانشکده فیزیک‌ nahmadi@ut.ac.ir
4 اخباری کامران استادیار 3734 دانشکده شیمی‌ akhbari.k@ut.ac.ir
5 ادیب مهدی استاد 3736 دانشکده شیمی‌ madib@ut.ac.ir
6 ارضی عزت اله استاد 8619 دانشکده فیزیک‌ arzi@ut.ac.ir
7 اسد صدیقه استادیار 66413835 گروه بیوتکنولوژی‌ asad@ut.ac.ir
8 اسدی محمدباقر دانشیار 2484 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر mb.asadi@ut.ac.ir
9 اسماعیلی داریوش استاد 3733 دانشکده زمین‌ شناسی‌ dsmaeili@ut.ac.ir
10 افتخاری مهابادی سمانه استادیار 2915 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر seftekhari@ut.ac.ir
11 الهی الهه استاد 3561 دانشکده زیست‌ شناسی‌ elaheelahi@ut.ac.ir
12 الیاسی محسن دانشیار 2469 دانشکده زمین‌ شناسی‌ meliasi@ut.ac.ir
13 امیری احمد استادیار 2915 دانشکده شیمی‌ ahmadamiri@ut.ac.ir
14 امینی سیدمرتضی استاد 2485 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر morteza.amini@ut.ac.ir
15 امینی عبدالحسین استادیار 3734 دانشکده زمین‌ شناسی‌ ahamini@ut.ac.ir
16 امینی نسب مهریار استادیار 2293 دانشکده زیست‌ شناسی‌ amininasab@ut.ac.ir
17 آخانی سنجانی حسین استاد 3638 دانشکده زیست‌ شناسی‌ hkhani@ut.ac.ir
18 آقامیر سیدمجتبی فرزین استاد 8603 دانشکده فیزیک‌ aghamir@ut.ac.ir
19 آموزگار محمدعلی دانشیار 3557 دانشکده زیست‌ شناسی‌ amoozegar@ut.ac.ir
20 آیت اله زاده شیرازی فاطمه استادیار 2620 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر f.a.z.shirazi@ut.ac.ir
21 باباعلی باقر استادیار 2627 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر babaali@ut.ac.ir
22 بایگان شهریار استاد 8626 دانشکده فیزیک‌ bayegan@ut.ac.ir
23 بخشنده بهناز استادیار 66413835 گروه بیوتکنولوژی‌ b.bakhshandeh@ut.ac.ir
24 بدیعی علیرضا استاد 2614 دانشکده شیمی‌ abadiei@ut.ac.ir
25 برقی محمدعلی مربی 2619 دانشکده زمین شناسی barghi.ali@ut.ac.ir
26 بنائی مقدم علی محمد استادیار 3314 دانشکده زیست‌ شناسی‌ am_banaei@ut.ac.ir
27 به نژاد حسن دانشیار 3639 دانشکده شیمی‌ h.behnejad@ut.ac.ir
28 پارسیان احمد استاد 2624 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر aparsian@ut.ac.ir
29 پزشک حمید استاد 2917 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر pezeshk@ut.ac.ir
30 توسلی احمد دانشیار 3643 دانشکده شیمی‌ tavasoli.a@ut.ac.ir
31 توکلی وحید استادیار 2490 دانشکده زمین‌ شناسی‌ vtavakoli@ut.ac.ir
32 جعفر پور فرناز دانشیار 2480 دانشکده شیمی‌ jafarpour@ut.ac.ir
33 جواهری مجید مربی 2628 دانشکده شیمی‌ mjavaheri@ut.ac.ir
34 چشمی اکبر استادیار 2722 دانشکده زمین‌ شناسی‌ a.cheshomi@ut.ac.ir
35 حاج امینی سعید مربی 3234 دانشکده زمین‌ شناسی‌ hajamini@ut.ac.ir
36 حامدی جواد دانشیار 3556 دانشکده زیست‌ شناسی‌ jhamedi@ut.ac.ir
37 حبیبی رضائی مهران دانشیار 2482 دانشکده زیست‌ شناسی‌ mhabibi@ut.ac.ir
38 حسن پور جعفر استادیار 3266 دانشکده زمین‌ شناسی‌ hassanpour@ut.ac.ir
39 حسن زاده وحیده استادیار 3390 دانشکده زیست‌ شناسی‌ vhassanzadeh@ut.ac.ir
40 حسنی خسرو استادیار 8630 دانشکده فیزیک‌ hassanikh@ut.ac.ir
41 حسین قمرتاج استادیار 2622 دانشکده زیست‌ شناسی‌ ghossein@ut.ac.ir
42 حقیقی فیروزه استادیار 2613 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر fhaghighi@ut.ac.ir
43 حمزه لو مجید استادیار 2625 دانشکده شیمی‌ majhamzehlo@ut.ac.ir
44 خواجه صالحانی مهدی استادیار 3659 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر salehani@ut.ac.ir
45 خوئی سپیده استاد 2896 دانشکده شیمی‌ khoee@ut.ac.ir
46 درفشه محمدرضا استاد 2620 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر darafsheh@ut.ac.ir
47 درویش زاده مهدی رضا استادیار 2894 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر mdarvishzadeh@ut.ac.ir
48 دلدار صدیقه دانشیار 8617 دانشکده فیزیک‌ sdeldar@ut.ac.ir
49 ذوالفقاری محمد مربی 2719 دانشکده زمین‌ شناسی‌ zolfaghr@ut.ac.ir
50 رحیم پوربناب حسین استاد 2487 دانشکده زمین‌ شناسی‌ rahimpor@ut.ac.ir
51 رحیمیان حسن دانشیار 2629 دانشکده زیست‌ شناسی‌ h.rahimian@ut.ac.ir
52 رسولیان عمید استادیار 2897 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر amidrsln@ut.ac.ir
53 رشیدی رنجبر پرویز استاد 2726 دانشکده شیمی‌ parvizrashidi2@ut.ac.ir
54 رضاوند رضا استادیار 2915 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر rezavand@ut.ac.ir
55 رضایوف آمنه استاد 2483 دانشکده زیست‌ شناسی‌ arezayof@ut.ac.ir
56 رکنی لموکی غلامرضا دانشیار 2613 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر rokni@ut.ac.ir
57 رنجبران محسن استادیار 2490 دانشکده زمین‌ شناسی‌ m.ranjbaran@ut.ac.ir
58 زارع هادی استادیار 2915 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر hadi.zare@ut.ac.ir
59 زارع مبارکه شاهین استاد 2482 دانشکده زیست‌ شناسی‌ shahinzarre@ut.ac.ir
60 زارع نهندی رحیم استاد 2894 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر rahimzn@ut.ac.ir
61 زرگر سیدجلال دانشیار 3646 دانشکده زیست‌ شناسی‌ zargar@ut.ac.ir
62 زنوزی افسانه دانشیار 2988 دانشکده شیمی‌ zonouziafsaneh@ut.ac.ir
63 زینلی بهمن دانشیار 3237 دانشکده زیست‌ شناسی‌ zeinalib@ut.ac.ir
64 ساجدی هدیه استادیار 2915 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر hhsajedi@ut.ac.ir
65 ساری علی رضا استاد 2702 دانشکده زیست‌ شناسی‌ sari@ut.ac.ir
66 سبزرو حسین استادیار 3659 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر sabzrou@ut.ac.ir
67 سپهری حوری استاد 2626 دانشکده زیست شناسی hsepehri@ut.ac.ir
68 سپهری نیا رضا استادیار 8617 دانشکده فیزیک‌ sepehrinia@ut.ac.ir
69 سجادی هزاوه فرشته دانشیار 2892 دانشکده زمین‌ شناسی‌ sajjadi39@ut.ac.ir
70 سررشته داری فرخ استادیار 8761 دانشکده فیزیک‌ f.sarreshtedari@ut.ac.ir
71 سرشتی حسن استاد 3632 دانشکده شیمی‌ sereshti@ut.ac.ir
72 سلمکی یاسمن استادیار 3316 دانشکده زیست‌ شناسی‌ ysalmaki@ut.ac.ir
73 سلیمان نژاد ژانت دانشیار 2613 دانشکده شیمی‌ jsoleimannejad@ut.ac.ir
74 سلیمانی دامنه مجید دانشیار 3734 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر m.soleimani.d@ut.ac.ir
75 سهرابی بیدار عبداله استادیار 2985 دانشکده زمین‌ شناسی‌ asohrabi@ut.ac.ir
76 سوالونی هادی استاد 8646 دانشکده فیزیک‌ savaloni@ut.ac.ir
77 سیاوشی فریده دانشیار 2460 دانشکده زیست‌ شناسی‌ siavashi@ut.ac.ir
78 سیدجعفری اولیائی نژاد احسان استادیار 66413835 گروه بیوتکنولوژی‌ seyedjafari@ut.ac.ir
79 سیدی مرجان استادیار 2629 دانشکده زیست‌ شناسی‌ mseyyedi@ut.ac.ir
80 شاکری علی رضا دانشیار 3301 دانشکده شیمی‌ alireza.shakeri@ut.ac.ir
81 شایسته علیرضا استادیار 3706 دانشکده شیمی‌ ashayesteh@ut.ac.ir
82 شجاعی باغینی علی دانشیار 8643 دانشکده فیزیک‌ ashojai@ut.ac.ir
83 شجاعی باغینی فاطمه دانشیار 8628 دانشکده فیزیک‌ fshojai@ut.ac.ir
84 شمه سوار سودابه استادیار 3250 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر shemehsavar@ut.ac.ir
85 شمیرانی فرزانه استاد 2481 دانشکده شیمی‌ fashemirani@ut.ac.ir
86 صابری عباس علی استادیار 8633 دانشکده فیزیک‌ ab.saberi@ut.ac.ir
87 صفریان شاهرخ دانشیار 3312 دانشکده زیست‌ شناسی‌ ssafarian@ut.ac.ir
88 طوطی فرامرز استادیار 2715 دانشکده زمین‌ شناسی‌ ftutti@ut.ac.ir
89 عارفیان احسان استادیار 3314 دانشکده زیست‌ شناسی‌ arefian@ut.ac.ir
90 عامری رضا استاد 2615 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر rameri@ut.ac.ir
91 عباسی علیرضا دانشیار 8635 دانشکده شیمی‌ a_abbasi@ut.ac.ir
92 عباسی امیرمسعود دانشیار 3644 دانشکده فیزیک‌ amabasi@ut.ac.ir
93 عبدی یاسر دانشیار 8610 دانشکده فیزیک‌ y.abdi@ut.ac.ir
94 عرب نجفی سید محمود دانشیار 3648 دانشکده زیست شناسی najafim@khayam.ut.ac.ir
95 عطار فریده استاد 2968 دانشکده زیست‌ شناسی‌ faridehattar@ut.ac.ir
96 علی زاده مجید استادیار 2484 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر majidalizadeh@ut.ac.ir
97 علیزاده طاهر دانشیار 3301 دانشکده شیمی‌ talizadeh@ut.ac.ir
98 فرازمند علی دانشیار 2476 دانشکده زیست شناسی afarazmand@ut.ac.ir
99 فرنیا سیدمرتضی دانشیار 3301 دانشکده شیمی‌ mfarnia@ut.ac.ir
100 فروتن معصومه دانشیار 2896 دانشکده شیمی‌ foroutan@ut.ac.ir
101 فریدبد فرنوش استادیار 3301 دانشکده شیمی‌ faridbodf@ut.ac.ir
102 فلاحتی عنبران محسن استادیار 3321 دانشکده زیست‌ شناسی‌ falahati@ut.ac.ir
103 فیجانی الهام استادیار 2722 دانشکده زمین‌ شناسی‌ efijani@ut.ac.ir
104 قاسمی نژادرائینی ابراهیم استاد 2913 دانشکده زمین شناسی eghaseminejad@ut.ac.ir
105 قائمی ناصر استادیار 3301 دانشکده شیمی‌ nghaemi@ut.ac.ir
106 قربان زاده عطا ملک دانشیار 8624 دانشکده فیزیک‌ ghorbanzadeham@ut.ac.ir
107 قندی مهدی استاد 2250 دانشکده شیمی‌ mghandi@ut.ac.ir
108 کاشف نسیم استاد 2493 دانشکده زیست‌ شناسی‌ kashefn@ut.ac.ir
109 کبیری رنانی محبوبه استادیار 3558 گروه بیوتکنولوژی‌ mkabiri@ut.ac.ir
110 کنعانیان علی استادیار 66413835 دانشکده زمین‌ شناسی‌ kananian@ut.ac.ir
111 کوهیان محمدآبادی عطااله دانشیار 8658 دانشکده فیزیک‌ koohian@ut.ac.ir
112 کیان مهر ابراهیم دانشیار 2488 دانشکده شیمی‌ ekianmehr@ut.ac.ir
113 گنج تابش محمد دانشیار 2897 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر mgtabesh@ut.ac.ir
114 گنجعلی محمدرضا استاد 2294 دانشکده شیمی‌ ganjali@ut.ac.ir
115 محسنی سجادی حسین دانشیار 8646 دانشکده فیزیک‌ mohsenisad@ut.ac.ir
116 محمدنوری مرتضی استادیار 3250 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر mmnoori@ut.ac.ir
117 محمدی پناه فاطمه استادیار 3556 دانشکده زیست‌ شناسی‌ fmohammadipanah@ut.ac.ir
118 محمدی زاده محمدرضا دانشیار 8611 دانشکده فیزیک‌ zadeh@ut.ac.ir
119 مدبری سروش استادیار 2985 دانشکده زمین‌ شناسی‌ modabber@ut.ac.ir
120 مدرس مجید استاد 8633 دانشکده فیزیک‌ mmodares@ut.ac.ir
121 مرعشی سیدامیر استادیار 66413835 گروه بیوتکنولوژی‌ marashi@ut.ac.ir
122 مشفق حمیدرضا استاد 8667 دانشکده فیزیک‌ hmoshfegh@ut.ac.ir
123 معتمد نسرین دانشیار 2472 دانشکده زیست‌ شناسی‌ nmotamed@ut.ac.ir
124 مقاری علی استاد 3307 دانشکده شیمی‌ maghari@ut.ac.ir
125 مقیمی حمید استادیار 3314 دانشکده زیست‌ شناسی‌ hmoghimi@ut.ac.ir
126 ملک معصومه استاد 2702 دانشکده زیست‌ شناسی‌ memalek@ut.ac.ir
127 منتصرکوهساری شیده دانشیار 3308 دانشکده زیست‌ شناسی‌ sh_montasser@ut.ac.ir
128 مهجورشفیعی مسعود دانشیار 8626 دانشکده فیزیک‌ mmshafiei@ut.ac.ir
129 مهدوی حسین دانشیار 2725 دانشکده شیمی‌ hosinmahdavi@ut.ac.ir
130 میر نژاد حسن دانشیار 2959 دانشکده زمین‌ شناسی‌ hmirnejad@ut.ac.ir
131 میرمعصومی مسعود مربی 2492 دانشکده زیست‌ شناسی‌ mirmasoumi@ut.ac.ir
132 میری میر فائز استادیار 8659 دانشکده فیزیک‌ mirfaez_miri@ut.ac.ir
133 ندرلو رضا استادیار 2629 دانشکده زیست‌ شناسی‌ rnaderloo@ut.ac.ir
134 نعمتی خراط غازیانی علی دانشیار 2499 دانشکده شیمی‌ anemati@ut.ac.ir
135 نقیب زاده مشایخ ابراهیم مربی 2484 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر e.mashayekh@ut.ac.ir
136 نهال ارشمید دانشیار 8639 دانشکده فیزیک‌ nahal@ut.ac.ir
137 نوذری دالینی عباس دانشیار 2916 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر nowzari@ut.ac.ir
138 نوربالا تفتی مهدیار استادیار 8762 دانشکده فیزیک‌ mnoorbala@ut.ac.ir
139 نوروزی پرویز استاد 2294 دانشکده شیمی‌ pnorouzi@ut.ac.ir
140 نوری زنوز محمد دانشیار 8653 دانشکده فیزیک‌ nouri@ut.ac.ir
141 نوزعیم رضا استادیار 2906 دانشکده زمین شناسی nozaem@ut.ac.ir
142 نیرومند شجاع الدین استادیار 3266 دانشکده زمین‌ شناسی‌ niroomand@ut.ac.ir
143 نیکنام وحید استاد 3637 دانشکده زیست‌ شناسی‌ niknamv@ut.ac.ir
144 واعظ جوادی فاطمه استادیار 2959 دانشکده زمین‌ شناسی‌ vaezgavadi@ut.ac.ir
145 واعظ علائی سید مهدی استادیار 8642 دانشکده فیزیک‌ smvaez@ut.ac.ir
146 یاسمی سیامک استاد 2615 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر yassemi@ut.ac.ir
149 یزدان بخش نیما استادیار 3314 دانشکده زیست‌ شناسی‌ yazdanb@ut.ac.ir