نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی پردیس علوم- گروه بیوتکنولوژی

اعضای هیئت علمی پردیس علوم- گروه بیوتکنولوژی


ردیف

نام خانوادگی

نام

رتبه علمی

شماره تماس

پست الکترنیک

1

اسد

صدیقه

استادیار

66413835

asad@ut.ac.ir

2

بزرگ

علی استادیار 66413835 abozorg@ut.ac.ir

3

بخشنده

بهناز

دانشیار

66413835

b.bakhshandeh@ut.ac.ir

4

زینلی

سیروس

استاد

66413835

zeinali@gmail.com

5

سیدجعفری اولیائی نژاد

احسان

دانشیار

66413835

seyedjafari@ut.ac.ir

6

کبیری رنانی

محبوبه

استادیار

66413835

mkabiri@ut.ac.ir

7

مرعشی

سیدامیر

دانشیار

66413835

marashi@ut.ac.ir

8 مهر محمدی محیا استادیار 66413835