اعضای هیأت علمی دانشکدگان علوم در میان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا

اعضای هیأت علمی دانشکدگان علوم در میان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا


در جدیدترین فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد دنیا، دکتر محمدرضا گنجعلی، دکتر علیرضا بدیعی، دکتر پرویز نوروزی و دکتر محمدعلی آموزگار، از اساتید دانشکدگان علوم، در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

بررسیآخرین وضعیت حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در  فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد دنیا، حاکی از حضور ۴۳ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران (با وابستگی اصلی) در میان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا است.

از میان این ۴۳ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، ۵۴ درصد متعلق به حوزه موضوعی مهندسی، نزدیک ۲۰ درصد مربوط به حوزه موضوعی چندرشته‌ای، ۱۲ درصد حوزه موضوعی علوم کشاورزی، ۷ درصد حوزه موضوعی شیمی و بقیه متعلق به حوزه‌های موضوعی زیست‌شناسی و زیست شیمی، علم مواد و میکروب‌شناسی هستند.

 

 

آدرس کوتاه :