نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی بخش آمار

اعضای هیئت علمی بخش آمار


 
ردیف نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
1 افتخاری مهابادی سمانه استادیار 2915 seftekhari@ut.ac.ir S.Eftekhari@khayam.ut.ac.ir
2 امینی سیدمرتضی استادیار 2915 morteza.amini@ut.ac.ir morteza.amini@khayam.ut.ac.ir
3 پارسیان احمد استاد 2624 aparsian@ut.ac.ir ahmad_p@khayam.ut.ac.ir
4 پزشک حمید استاد 2917 pezeshk@ut.ac.ir pezeshk@khayam.ut.ac.ir
5 حقیقی فیروزه استادیار 2613 fhaghighi@ut.ac.ir haghighi@khayam.ut.ac.ir
6 رسولیان عمید استادیار 2897 amidrsln@ut.ac.ir  
7 شمه سوار سودابه استادیار 3250 shemehsavar@ut.ac.ir shemehsavar@khayam.ut.ac.ir