نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی بخش آمار

 
ردیف نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
1 افتخاری مهابادی سمانه استادیار 2915 seftekhari@ut.ac.ir S.Eftekhari@khayam.ut.ac.ir
2 امینی سیدمرتضی استادیار 2915 morteza.amini@ut.ac.ir morteza.amini@khayam.ut.ac.ir
3 پارسیان احمد استاد 2624 aparsian@ut.ac.ir ahmad_p@khayam.ut.ac.ir
4 پزشک حمید استاد 2917 pezeshk@ut.ac.ir pezeshk@khayam.ut.ac.ir
5 حقیقی فیروزه استادیار 2613 fhaghighi@ut.ac.ir haghighi@khayam.ut.ac.ir
6 رسولیان عمید استادیار 2897 amidrsln@ut.ac.ir  
7 شمه سوار سودابه استادیار 3250 shemehsavar@ut.ac.ir shemehsavar@khayam.ut.ac.ir