نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی بخش علوم کامپیوتر

ردیف نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
1 اثنی عشری مرضیه استادیار 2917 maashari@ut.ac.ir esnashar@khayam.ut.ac.ir
2 باباعلی باقر استادیار 2627 babaali@ut.ac.ir  
3 ساجدی هدیه استادیار 2915 hhsajedi@ut.ac.ir  
4 علی زاده مجید استادیار 2484 majidalizadeh@ut.ac.ir malizadeh@khayam.ut.ac.ir
5 گنج تابش محمد دانشیار 2897 mgtabesh@ut.ac.ir  
6 محمدنوری مرتضی دانشیار 3250 mmnoori@ut.ac.ir mnoori@khayam.ut.ac.ir
7 نقیب زاده مشایخ ابراهیم مربی 2484 e.mashayekh@ut.ac.ir e.mashayekh@khayam.ut.ac.ir
8 نوذری دالینی عباس دانشیار 2916 nowzari@ut.ac.ir nowzari@khayam.ut.ac.ir