نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی بخش علوم کامپیوتر

اعضای هیئت علمی بخش علوم کامپیوتر


ردیف نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
1 اثنی عشری مرضیه استادیار 2917 maashari@ut.ac.ir esnashar@khayam.ut.ac.ir
2 باباعلی باقر استادیار 2627 babaali@ut.ac.ir  
3 ساجدی هدیه استادیار 2915 hhsajedi@ut.ac.ir  
4 علی زاده مجید استادیار 2484 majidalizadeh@ut.ac.ir malizadeh@khayam.ut.ac.ir
5 گنج تابش محمد دانشیار 2897 mgtabesh@ut.ac.ir  
6 محمدنوری مرتضی دانشیار 3250 mmnoori@ut.ac.ir mnoori@khayam.ut.ac.ir
7 نقیب زاده مشایخ ابراهیم مربی 2484 e.mashayekh@ut.ac.ir e.mashayekh@khayam.ut.ac.ir
8 نوذری دالینی عباس دانشیار 2916 nowzari@ut.ac.ir nowzari@khayam.ut.ac.ir