افتخار آفرینی تیم دانشجویی آمار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در بیست و سومین مسابقه دانشجویی آمار کشور

افتخار آفرینی تیم دانشجویی آمار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در بیست و سومین مسابقه دانشجویی آمار کشور


افتخار آفرینی تیم دانشجویی آمار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکدگان علوم دانشگاه تهران در بیست و سومین مسابقه دانشجویی آمار کشور را خدمت خانواده محترم دانشگاه تهران بخصوص سرپرست و اعضای تیم تبریک می گوئیم.

افتخارات:

- کسب رتبه اول تیمی در بخش نظری

- کسب رتبه اول تیمی در بخش کاربردی

- کسب رتبه‌های اول تا سوم در بخش انفرادی

اعضای تیم:

سرپرست تیم: خانم دکتر سمانه افتخاری مهابادی

محمد امین همایونفرد، مقام اول در بخش انفرادی

محمدرضا یداللهی، مقام دوم در بخش انفرادی

فاطمه فرتاش، مقام سوم در بخش انفرادی

آدرس کوتاه :