افزایش بیان دو مولکول Wnt غیر کانونیکال Wnt11 و Wnt5A در دودمان های سلولی سرطان تخمدان و تاثیر آن بر بیان و عملکرد اینتگرین ها / دانشجو : وجیهه عظیمیان

افزایش بیان دو مولکول Wnt غیر کانونیکال Wnt11 و Wnt5A در دودمان های سلولی سرطان تخمدان و تاثیر آن بر بیان و عملکرد اینتگرین ها / دانشجو : وجیهه عظیمیان


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده زیست شناسی


عنوان: Wnt5A و Wnt غیر کانونیکال 11 Wnt افزایش بیان دو مولکول در دودمان های سلولی سرطان تخمدان و تاثیر آن بر بیان و عملکرد اینتگرین ها
دانشجو: وجیهه عظیمیان
رشته: تکوین جانوری
اساتید راهنما: دکتر قمرتاج حسین - دکتر مرضیه ابراهیمی
زمان: شنبه 26 آبان ماه 1397 ساعت 16-14
مکان : آمفی تئاتر میکروبیولوژی (خیابان قدس، کوچه شفیعی، ساختمان میکروبیولوژی)
چکیده:

 این مطالعه به بررسی نقش دو مولکول   Wnt5Aو Wnt11 در تکثیر،  مهاجرت، تهاجم و تشکیل توده سلولی چند لایه سلول های SKOV-3 و همچنین ارتباطش با اینتگرین ها و کادهرین ها در دو مدل کشت دو بعدی و سه بعدی پرداخته است. همچنین اثر افزایش این دو مولکول بر رشد و متاستاز سلول های SKOV-3 در موش های nude بررسی شد. نتایج ما نشان دهنده اثرات متضاد Wnt5A و Wnt11 در سلول های SKOV-3 بود. افزایش Wnt11 منجر به تشکیل تجمعات سلولی متراکم با بیان بالای CDH-1 و CDH-2 ولیکن کاهش بیان CD44 و EpCAM شد.
در مجموع نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که پیام رسانی Wnt5A و Wnt11 موجب تغییر بیان برخی اینتگرین ها و کادهرین ها و تنظیم فرآیند چسبندگی سلول های سرطان تخمدان به ماتریکس خارج سلولی می‌شوند. همچنین Wnt5A می تواند با تاثیر روی ریز محیط سرطان تخمدان موجب پیشبرد این سرطان شود.

آدرس کوتاه :