آقای دکتر علیرضا ساری به ریاست پژوهشکده علوم دریایی - پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران منصوب شدند.

آقای دکتر علیرضا ساری به ریاست پژوهشکده علوم دریایی - پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران منصوب شدند.


آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی (ریاست محترم دانشگاه تهران)، آقای دکتر علیرضا ساری، استاد بخش علوم جانوری را به ریاست پژوهشکده علوم دریایی - پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران منصوب کردند. در حال حاضر، پژوهشکده علوم دریایی از گروه پژوهشی محیط زیست دریا و گروه پژوهشی محیط زیست دریا تشکیل شده است. مطالعه بوم سازگان دریایی ایران و گسترش همکاری بین المللی علوم دریایی از اهداف این پژوهشکده می باشد.

به آقای دکتر ساری تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.

آدرس کوتاه :