آقای دکتر مرتضی محمدنوری هیات علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر به سمت به عنوان رئیس اداره یادگیری تلفیقی و تولید محتوای مرکز منصوب شدند.

آقای دکتر مرتضی محمدنوری هیات علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر به سمت به عنوان رئیس اداره یادگیری تلفیقی و تولید محتوای مرکز منصوب شدند.


آقای دکتر مرتضی محمدنوری هیات علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر به سمت به عنوان رئیس اداره یادگیری تلفیقی و تولید محتوای مرکز منصوب شدند.

نظر به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده جناب عالی و سوابق قبلی در راستای آموزش مؤثر و نوین به موجب این حکم داخلی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان رئیس اداره یادگیری تلفیقی و تولید محتوای مرکز منصوب می‌شوید.

امید است با توکل به پروردگار متعال و با همکاری کلیه ارکان مرکز ضمن سازماندهی لازم به منظور نوآوری و ارتقا کیفیت خدمات و موارد مرتبط با سمت مربوطه، مرکز را یاری نمائید و در امور محوله به شرح زیر موفق و موید باشید.

۱- برنامه ریزی جهت ترویج، گسترش و به کار گیری یادگیری تلفیقی به عنوان یک ضرورت در همه امور یاددهی دانشگاه

۲- ارتقا کیفیت یادگیری تلفیقی فعلی دانشگاه با مدیریت عملکرد این دوره‌ها (شامل سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی)

۳- تولید محتوای کیفی از اساتید ارزشمند دانشگاه تهران

۴- تبدیل اداره تولید محتوای مرکز به مرجع تخصصی تولید محتوا برای دوره‌های رسمی، دوره‌های مهارتی و دوره‌های بین المللی دانشگاه

با توجه به اهمیت یادگیری الکترونیکی برای دانشگاه تهران و نقش این اداره در پیشبرد این مهم از خداوند منان توفیق جناب عالی در این مسئولیت را مسئلت دارم.

با آرزوی توفیق الهی

سید امید فاطمی

رئیس مرکز یادگیری الکترونیکی

آدرس کوتاه :