الکترومغناطوگرانش و الکترومغناطیس در فضازمان خمیده و ابعاد اضافه / راضیه قره چاهی

الکترومغناطوگرانش و الکترومغناطیس در فضازمان خمیده و ابعاد اضافه / راضیه قره چاهی


دفاع از رساله دکتری

پردیس علـوم

دانشکده فیزیک

عنوان: الکترومغناطوگرانش و الکترومغناطیس در فضازمان خمیده و ابعاد اضافه

دانشجو : راضیه قره چاهی

رشته:  فیزیک گرانش و نجومی

استاد راهنما : دکتر محمد نوری زنوز

زمان : دوشنبه 1396/11/30 ساعت 13:30

مکان : سالن دکتر علیمحمدی

 چکیده:

کمیت های مشاهده­پذیری همچون 3-سرعت و 3-بردارهای میدان الکتریکی و مغناطیسی و همچنین جرم فعال گرانشی در این رساله مورد بررسی قرار می گیرند.  تمام این مشاهده­پذیرها به نوعی به مفهوم الکترومغناطش در فرمولبندیGEM مرتبط می شوند. در بحث3-سرعت اختلاف بین سرعت های معرفی شده در دو روش جداسازی1+3و3+1را مورد بررسی قرار می‌دهیم و یک موقعیت اخترفیزیکی برای ارتباط 3-سرعت و طیف اندازه­گیری شده، ترسیم می­کنیم. در بحث میدان های الکترومغناطیس در فضازمان خمیده، ردپای پتانسیل مغناطوگرانش را در ضریب شکست فضازمان و روابط ساختاری میدان های الکترومغناطیس در یک میدان گرانشی می توان دید. روابط ساختاری را در چارچوب­های همراه و عمومی بدست می­آوریم. با استفاده از فرمولبندی GEM یک مشابه نسبیت عامی برای معادله پواسون ارائه می­دهیم که تاثیر چگالی انرژی الکترومغناطش را در جرم فعال گرانشی می­توان دید.

 

آدرس کوتاه :