امضا تفاهم نامه همکاری های مشترک بین اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران و اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در پردیس علوم دانشگاه تهران

امضا تفاهم نامه همکاری های مشترک بین اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران و اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در پردیس علوم دانشگاه تهران


با حضور جمعی از اعضا هیئت مدیره اتحادیه های انجمن های علوم زیستی ایران FIrBS)) و اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران (ISUNE)،  در روز دوشنبه 03/06/99 در پردیس علوم دانشگاه تهران، مراسم امضا تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دو اتحادیه با حفظ فاصله گذاری اجتماعی به امضا روسای دو اتحادیه ، آقایان  دکتر مهران حبیبی رضائی  و دکتر علی سلاجقه رسید. از جمله اهداف عالی انعقاد این تفاهم نامه می‌توان به شبکه سازی  و هم افزائی علمی در حوزه های علوم زیستی، منابع طبیعی و محیط زیست اشاره نمود. در این جلسه حاضران بر ارتقای همکاری های بین انجمن های عضو دو اتحادیه، تعریف اقدامات علمی و ترویجی مشترک، مشارکت در سیاست گذاری های مرتبط با زمینه های تخصصی بویژه تنوع زیستی،   و نیز  همکاری در جهت ارتقای تعاملات بین اتحادیه ها با نهادها و سازمان ها ی ملی، منطقه ای و بین المللی، تاکید ورزیدند. برگزاری جلسات دوره ای و تشکیل کارگروه های تخصصی مشترک از جمله راهکار های تسهیل کننده اهداف مذکور در نظر گرفته شد.

 

آدرس کوتاه :