امور بین الملل - معرفی

امور بین الملل - معرفی


 

مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل

دکتر مهدی خواجه صالحانی

 

آدرس کوتاه :