نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور تغذیه

امور تغذیه


بدن انسان برای رشد و نمو، ادامه حیات و انجام فعالیتهای مختلف روزانه در شرایط گوناگون نیاز به تأمین انرژی دارد. دو عامل خواب و غذا در تأمین انرژی و تعادل سیستم فکری و جسمی نقش اساسی را عهدهدار میباشند. عدم تعادل در دریافت، تولید و مصرف انرژی به هر دلیلی که باشد باعث تنش در جسم و روح انسان شده و مقاومت بدن در برابر بیماریهای جسمی و روانی کاهش پیدا میکند.

در این راستا دانشگاهها با توجه به امکانات و مقدورات خود در تلاشند که بخشی از غذای مورد نیاز دانشجویان را در حین تحصیل آنان تأمین نمایند.

در پردیس علوم، دانشجویان جهت وعده ناهار خود میتوانند از امکانات و فضاهای موجود در پردیس استفاده نمایند. این امکانات شامل یک آشپزخانه مرکزی، رستورانهای دانشجویی، یک رستوران اساتید و کارکنان و یک بوفه در مجموعه پردیس و یک آشپزخانه، رستوران و بوفه در دانشکده فیزیک میباشد. ناهار دانشجویان روزانه در آشپزخانهها  طبخ و دانشجویان از طریق پایگاه تغذیه اقدام به پیش خرید غذا مینمایند.

نظارت و کنترل بر نحوه تولید و توزیع غذا در اماکن مذکور از طریق امور تغذیه صورت میپذیرد.

به جهت آشنایی با نحوه فعالیتهای امور تغذیه اهم وظایف این مجموعه در ذیل آمده است:

- نظارت روزانه بر کمیت و کیفیت مواد اولیه غذایی، نحوه نگهداری، آمادهسازی و طبخ غذا

- نظارت و کنترل بهداشت محیط و انجام برنامهریزی لازم جهت سمپاشیهای مورد نیاز

- نظارت و کنتـــرل بهداشت فردی و پیگیریهـــای لازم جهــــت دریافت مدارک بهداشتی مورد نیاز

- تنظیم برنامه غذایی هفتگی جهت رستوران اساتید و اعلام آمار غذای پیش خرید شده به پیمانکاران رستورانها جهت برنامهریزی طبخ غذا

- بررسی و پیگیریهای لازم جهت خرید و یا تعمیر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز

- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان در پایگاه تغذیه و سیستم گلستان

- کنترل ماهانه صورت وضعیت پیمانکاران جهت پرداخت صورتحسابهای آنان

- بررسی و کنترل قیمت لیست غذایی در رستوران اساتید و کارکنان و بوفهها

- رسیدگی به مشکلات روزانه دانشجویان بابت عدم رزرو غذا، عدم امکان استفاده از کارت دانشجویی، عدم انتقال وجوه از طریق سیستم بانکی، خرید غذای روزانه و ...

- تهیه و تنظیم پیامهای تغذیهای با توجه به الزامات زمانی

- رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات اساتید و کارکنان و دانشجویان  بابت کمیت و کیفیت غذا