انتخاب شایسته دکتر سیامک یاسمی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده ریا ضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم به عنوان عضو هیأت ویراستاران مجله پلاس وان

انتخاب شایسته دکتر سیامک یاسمی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده ریا ضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم به عنوان عضو هیأت ویراستاران مجله پلاس وان


جناب آقای دکتر سیامک یاسمی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم به عنوان عضو هیأت ویراستاران مجله "پلاس-وان" انتخاب شدند.

دکتر یاسمی ، نخستین عضو ایرانی در شاخه ریاضی فرهنگستان علوم جهان (TWAS) نیز می‌باشند.

 

آدرس کوتاه :