انتخاب شایسته دکتر مجید سلیمانی دامنه، عضو هیأت علمی دانشکده ریا ضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله پلاس-وان

انتخاب شایسته دکتر مجید سلیمانی دامنه، عضو هیأت علمی دانشکده ریا ضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله پلاس-وان


آقای دکتر مجید سلیمانی دامنه، عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار، علوم کامپیوتر پردیس علوم به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله "پلاس-وان" انتخاب شدند.

این مجله در کلیه زمینه‌های علوم و پزشکی فعالیت می‌کند. عمده همکاری دکتر سلیمانی دامنه با این مجله بر اساس استفاده از بهینه سازی و تحقیق در عملیات در علوم زیستی، مسائل پزشکی، علوم مالی و اقتصادی، و مدیریت صنعتی می‌باشد.

آدرس کوتاه :