انتخاب شایسته دکتر محمدعلی آموزگار عضو هیأت علمی پردیس علوم به ‌عنوان عضو هیأت تحریریه مجله «IJSEM»

انتخاب شایسته دکتر محمدعلی آموزگار عضو هیأت علمی پردیس علوم به ‌عنوان عضو هیأت تحریریه مجله «IJSEM»


دکتر محمدعلی آموزگار، استاد دانشکده زیست شناسی پردیس علوم  به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله "International Journal of   Systematic and   Evolutionary   Microbiology" ، متعلق به انجمن میکروبیولوژی انگلستان انتخاب شدند. ضمن تبریک به ایشان، آرزوی موفقیت روز افزون برای تمام استادان ایرانی داریم. 

 

آدرس کوتاه :