اندازه گیری مشاهده پذیرهای اسپینی گسست سه جسمی دوترون-دوترون در انرژی 130 MeV / دانشجو: رضا رمضانی شریف آبادی

اندازه گیری مشاهده پذیرهای اسپینی گسست سه جسمی دوترون-دوترون در انرژی 130 MeV / دانشجو: رضا رمضانی شریف آبادی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده فیزیک


عنوان: اندازه گیری مشاهده پذیرهای اسپینی گسست سه جسمی دوترون-دوترون در انرژی 130 MeV

دانشجو: رضا رمضانی شریف آبادی
رشته:  فیزیک هسته ای

استاد راهنما: دکتر مسعود مهجور شفیعی

زمان: روز چهارشنبه 1398/11/30 ساعت 16:00
مکان: اتاق سمینار2

چکیده:

اگرچه نیروهای سه-جسمی در سیستم های سه-جسمی بصورت گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفتند، ولی هنوز درک دقیق و سیستماتیکی از اثرات نیروی سه-جسمی در سیستم های چند نوکلئونی بدست نیامده است، چون اثرات این نیروها در سیستم های سه جسمی معمولا کوچکتر از عدم قطعیت های سیستماتیک است.یکی از راه های برون رفت از این مشکل، رجوع به سیستم های پیچیده تر چهار-جسمی است. در واقع دو انگیزه مهم برای آنالیز پراکندگی دوترون از دوترون،یکی این که تصور می شود اثرات نیروی سه-جسمی در سیستم های چهار-جسمی حداقل سه برابر قوی تر است و به همین دلیل مشاهده چنین اثراتی در پراکندگی های چهار-جسمی سهوالوصول تر است. دلیل دیگر این که برخلاف سیستم های سه-جسمی، داده های تجربی بسیار کمی علی الخصوص در کل فضای فاز در سیستم های چهار-جسمی وجود دارد. به همین دلیل نتایج آنالیز روی کانال های مختلف برهمکنشی پراکندگی دوترون از دوترون، مجموعه داده های تجربی بسیار خوبی برای محاسبات تئوری دقیق آینده فراهم آورده است.

آدرس کوتاه :