اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم

اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم


اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم، با حضور اعضای محترم هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم و نمایندگان محترم بنیاد حامیان دانشگاه تهران تشکیل شد.

با انتخاب هیأت مدیره این بنیاد، بر اساس اساسنامه و با نظارت نمایندگان بنیاد حامیان دانشگاه تهران (دکتر کمره ای و دکتر غلامی)، دکتر مقاری به عنوان رئیس هیأت مدیره، دکتر پزشک به عنوان نایب رئیس و دکتر علی زاده به عنوان خزانه دار و دبیر این بنیاد انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین مصوب شد که تعداد دانشجویان بورسیه پردیس علوم به یکصد نفر افزایش یابد و طی یک برنامه چندساله، نیمی از دانشجویان پردیس مورد حمایت قرار گیرند.

 در این جلسه حمایت از تجهیز آزمایشگاههای آموزشی پردیس علوم در اولویت قرار گرفت.

آدرس کوتاه :