اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم

اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم، با حضور اعضای محترم هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم و نمایندگان محترم بنیاد حامیان دانشگاه تهران تشکیل شد.

با انتخاب هیأت مدیره این بنیاد، بر اساس اساسنامه و با نظارت نمایندگان بنیاد حامیان دانشگاه تهران (دکتر کمره ای و دکتر غلامی)، دکتر مقاری به عنوان رئیس هیأت مدیره، دکتر پزشک به عنوان نایب رئیس و دکتر علی زاده به عنوان خزانه دار و دبیر این بنیاد انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین مصوب شد که تعداد دانشجویان بورسیه پردیس علوم به یکصد نفر افزایش یابد و طی یک برنامه چندساله، نیمی از دانشجویان پردیس مورد حمایت قرار گیرند.

 در این جلسه حمایت از تجهیز آزمایشگاههای آموزشی پردیس علوم در اولویت قرار گرفت.

آدرس کوتاه :