اولین کارگاه آموزش مسئولین فنی واحدهای تکثیر و پرورش و بسته بندی زالوی طبی