اکسایش مستقیم بنزن به فنول در راکتور غشایی پلیمری کاتالیتیکی / دانشجو: سمیه رنجبر

اکسایش مستقیم بنزن به فنول در راکتور غشایی پلیمری کاتالیتیکی / دانشجو: سمیه رنجبر


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: اکسایش مستقیم بنزن به فنول در راکتور غشایی پلیمری کاتالیتیکی

دانشجو: سمیه رنجبر
رشته:  شیمی پلیمر

استاد راهنما: دکتر علیرضا شاکری

زمان: شنبه 1399/6/29 ساعت 15:30
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده شیمی

چکیده:

در این پژوهش، جهت تولید مستقیم فنول از بنزن و افزایش عملکرد فرآیند، غشاهای خام PVDF تهیه و از طریق اصلاح شیمیایی و پلیمریزاسیون درجای PAA درون حفرات، کاتالیست بر روی سطوح داخلی و خارجی آن بارگذاری شده و از آن‌ها در فرآیند اکسایش تک مرحله‌ای بنزن به فنول در سامانه راکتور غشایی استفاده شد. مشخصات غشای خام مناسب و هم‌چنین فرآیند بارگذاری کاتالیست به منظور دستیابی به بیشترین بازده، گزینش‌پذیری و انتخاب مناسب‌ترین غشای کاتالیتیکی از میان غشاهای تولید شده، مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، برای دستیابی به شرایط فرآیندی بهینه، پارامترهایی از قبیل pH و دمای خوراک، زمان اقامت خوراک در غشا، نسبت بنزن به هیدروژن پراکساید در خوراک، میزان و نوع کاتالیست بارگذاری شده بر روی غشا، مورد تحقیق قرار گرفت. در نهایت پایداری کاتالیست و غشای کاتالیتیکی در برابر جریان خوراک نیز بررسی ‌شد.

 

 

آدرس کوتاه :