اینفلتن کوانتومی و گرانش تعمیم یافته / دانشجو: سمیرا چراغچی

اینفلتن کوانتومی و گرانش تعمیم یافته / دانشجو: سمیرا چراغچی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده فیزیک


عنوان: اینفلتن کوانتومی و گرانش تعمیم یافته

دانشجو: سمیرا چراغچی مسجدشاه
رشته:  فیزیک نجومی و گرانش

استاد راهنما: دکتر فاطمه شجاعی باغینی

زمان: روز چهارشنبه 1398/09/13  ساعت 9 صبح
مکان:  آمفی تاتر

چکیده: در مدل تعمیم یافته  f(R,ϕ)ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﺎﻟﺮی ﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﯿﺪان اﯾﻨﻔﻠﺘﻦ در دوره ﺗﻮرم ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ. درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ از ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم ﻣﯽداﻧﯿﻢ، ﻣﯽﺗﻮان ازاﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﺎﻟﺮی ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﯿﺪان اﯾﻨﻔﻠﺘﻦ درﺣﺪ زﯾﺮاﻓﻖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮﮐﺮد. در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ درآن ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﻼﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎﺑﻞ اﺳﺖ،k/a ≫H  با استفاده از تقریب WKB اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﺎﻟﺮی ﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪان اﯾﻨﻔﻠﺘﻦ درﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﯿﻮﺗﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺣد ﯾﮏ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺘﮕﺮاﻟﮕﯿﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮاﻧﺘﯿﺪهﮐﺮدن ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎیﺧﻠﻖوﻓﻨﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﺟﺎﺑﺠﺎﮔﺮی، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﻤﯿﺘﻬﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﺎوردا ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از اﻓﻖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﺷﺮط اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺨﺎﻧﻒ-ﺳﺎزاﮐﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آوردﯾﻢ. در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼل ﺗﺎﻧﺴﻮری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮم
f(R,ϕ)=f0Rm ϕn در این حوزه ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ. ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻣﺪل ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﻧﺴﻮر اﻧﺮژی ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﺎوردا در دوره ﺗﻮرم ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ را در ﭼﮕﺎﻟﯽ اﻧﺮژی ﻣﺆﺛﺮ در ﺣﺪ ﻓﺮای اﻓﻖ ﺑﺪﺳﺖ آوردﯾﻢ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر در واﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﺛﺮات ﺑﺎزﺧﻮردی ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺑﺮ ﻓﻀﺎ زﻣﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺳﭙﺲ در ﻣﺪل ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ MOG ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮایﮐﻤﯿﺘﻬﺎیﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﯾﻢ، اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒﮐﻨﻨﺪه ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦﮐﻤﯿﺎت در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﮕﻦ و ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. درﻃﯽ ﻫﺮ دوره ﺗﺤﻮل ﮐﯿﻬﺎن اﺧﺘﻼﻻتﮐﯿﻬﺎﻧﯽ، در ﺣﺪ ﻧﯿﻮﺗﻮﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮﺷﺎن در ﻧﺴﺒﯿﺖﻋﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎیﺧﻼء و ﯾﺎ ﺧﻼء ﮔﺎوﺳﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ از مدل  ΛCDM ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﺣﺎﺻﻞ از دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﻔﺘﺶﮔﺮاﻧشی G و انرژی خلاء بر کمیتهای کیهانی را بدست آوریم.

آدرس کوتاه :