نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه استفاده از کار دانشجویی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 94-95

آیین نامه استفاده از کار دانشجویی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 94-95


 

آیین نامه  استفاده از کار دانشجویی دانشگاه تهران

در سال تحصیلی 94-95

هدف :

این آیین نامه بمنظور بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشجویان در پیشبرد امورآموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فوق برنامه، اداری، خدماتی و رفاهی و ایجاد زمینه های کسب تجربه علمی برای دانشجویان و کمک به تأمین بخشی از مخارج تحصیلی آنان تحت عنوان کار دانشجویی تدوین می‌گردد .

 

ماده 1 :  شرایط کار دانشجویان

شرایط لازم برای اشتغال به کار دانشجویان به شرح ذیل می باشد .

1-1- اعلام نیاز و تشخیص واحد بکارگیرنده مبنی بر کارایی دانشجو برای اجرای وظایف محوله ،

2-1- داشتن صلاحیتهای عمومی به تشخیص معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس / دانشکده و یا مدیر واحد ستادی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،

3-1- برخورداری از اولویت نسبی نیازمندی در شرایط یکسان صلاحیت های عمومی و توانمندی های لازم ،

تبصره 1: دانشجویانی که به هر نحوی از بودجه عمومی، حقوق و یا کمک هزینه دریافت می کنند جز در موارد استثنایی و به تشخیص معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، نمی توانند از مزایای این آیین نامه استفاده نمایند.

تبصره 2 : دانشجویانی که در نیمسالهای پس از اشتغال به کار دانشجویی، مشروط شوند از ادامه کار دانشجویی منع می گردند.

 

ماده 2  : مسئولیت اجرای آیین نامه :

اجرای آیین نامه کار دانشجویی به عهده معاونت دانشجویی و فرهنگی هر پردیس / دانشکده و مدیر واحدهای ستادی می باشد که بعنوان مسئول توزیع و نظارت برکار ماهانه دانشجویان، وظایف ذیل را عهده‌دار خواهند بود .

1-2- توزیع متقاضیان کار دانشجویی در واحدهای مختلف، ( شامل : امور اداری ، اجرایی، مالی ، ورزشی و ...)

تبصره : اداره کل خوابگاه می تواند از کار دانشجویی بصورت کار در قبال اسکان بهره مند گردد.

2-2- نظارت وکنترل وضعیت‌آموزشی دانشجویان بهره‌مند از این آیین نامه جهت جلوگیری از تاثیر منفی کار دانشجویی بر روند آموزشی آنان ،

3-2- نظارت بر روند کار ماهانه دانشجویان ،

4-2- پرداخت حق‌الزحمه کاردانشجویی پس از وصول گزارش کار و تایید واحد مربوطه ،

5-2- اداره کل امور دانشجویی مسوولیت تنظیم آیین نامه کار دانشجویی و نظارت بر حسن انجام کار را بعهده خواهد داشت.

 

ماده 3 : میزان حق‌الزحمه کار دانشجویی :

میزان حق الزحمه کاردانشجویی مطابق جدول زیر می باشد.

مقطع تحصیلی دانشجو

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

تعداد واحدهای گذرانده

کمتر از 50% واحد درسی

50% واحد درسی یا بیشتر

ــ

ــ

حق‌الزحمه به ازای هرساعت کار (به ریال)

10200- 18000

12600 - 20400

20400 - 30600

33000 - 50400

 

 

تبصره1: میزان حق‌الزحمه کار دانشجویی در محدوده جدول فوق توسط معاون دانشجویی و فرهنگی واحد مربوطه تعیین می گردد.

تبصره2: حق‌الزحمه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته ، درصورت گذراندن بیشتر از 135 واحد درسی مطابق مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته قابل محاسبه می‌باشد .

تبصره3: حق الزحمه دانشجویانی که در زمینه امور آموزشی و پژوهشی به کار اشتغال دارند در صورت داشتن میانگین کل نمرات درسی بیش از 15، برای رشته های فنی مهندسی و علوم پایه، به میزان 20% حق الزحمه مندرج در ماده(3) افزایش می یابد.

 

ماده 4  : میزان حق الزحمه کار دانشجویی همیار دانشجویان نابینا و نیمه بینا :

میزان حق الزحمه کاردانشجویی مطابق جدول زیرمی باشد:

مقطع تحصیلی دانشجو

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

تعداد واحدهای گذرانده

کمتر از 50% واحد درسی

50% واحد درسی یا بیشتر

ــ

ــ

حق‌الزحمه به ازای هرساعت کار (به ریال)

15600-  27000

19200 - 30600

30600 - 45600

49200 - 75600

 

 

تبصره: میزان حق الزحمه همیار با مقطع تحصیلی دانشجوی نابینا و نیمه بینا هماهنگ و متناسب می باشد. ( دانشجوی مقطع کارشناسی دستیار دانشجوی نابینا و نیمه بینای کارشناسی ارشد، معادل کار دانشجویی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد حق الزحمه دریافت می دارد .

ماده 5 : مدت کار دانشجویی :

حداکثر مدت اشتغال هر دانشجو در کار دانشجویی 80 ساعت در ماه می باشد .

تبصره: دانشجویان شاغل در مراکز کامپیوتر و آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی  از شمول این ماده مستثنی می باشند و تا سقف100 ساعت در ماه افزایش می یابد.

ماده 6 : نحوه پرداخت حق الزحمه کاردانشجویی :

حق‌الزحمه کار دانشجویی از محل درآمد اختصاصی پردیس/دانشکده/واحد قابل پرداخت می باشد.

تبصره: مسئول اجرای این دستورالعمل، معاونین دانشجویی و فرهنگی پردیس ها/ دانشکده هاو اداره کل امور دانشجویی و مدیران کل ادارات و واحدها می باشند  .

 

این آئین نامه در 6 ماده  و 9 تبصره، در تاریخ  24/8/95  به تصویب هیات رئیسه محترم دانشگاه رسیده است.