بازدید هیات علمی دانشگاه درسن آلمان از پردیس علوم

هیأت پنج نفره از دانشگاه صنعتی درسن آلمان متشکل از ریاست دانشکده‌های فنی آن دانشگاه بعد از ظهر روز سه شنبه ۹ شهریور ماه ۱۳۹۵ از دانشکده فیزیک پردیس علوم بازدید کردند.

در این بازدید آقای دکتر شفیعی و آقای دکتر محمدی زاده به تشریح فعالیت‌های آزمایشگاه‌های پژوهشی این دانشکده پرداختند. همچنین ریاست دانشکده مکانیک این دانشگاه نیز به تشریح فعالیت‌های دانشگاه درسن پرداختند.

 

آدرس کوتاه :