بررسی اختلال کیهانی در مدل های تورمی تک و چند میدانی / حبیب عابدی جبلی

بررسی اختلال کیهانی در مدل های تورمی تک و چند میدانی / حبیب عابدی جبلی


آگهی دفاع از رساله دکتری
دانشکده  فیزیک


عنوان: "بررسی اختلال کیهانی در مدل های تورمی تک و چند میدانی"

دانشجو : حبیب عابدی جبلی
رشته:  فیزیک گرانش

استاد راهنما : دکتر امیر مسعود عباسی

زمان : سه شنبه 1396/7/11 ساعت 13

چکیده:
تورم به عنوان پارادایم کیهان اولیه در ساده ترین شکل توسط یک میدان نرده ای کانونی با جفت شدگی کمینه با گرانش توصیف می شود. این سناریو اختلالات اولیه گاوسی، بیدررو و مقیاس-ناوردا پیش بینی می کند. در فیزیک انرژی بالا مدل های چند میدانی پرکاربرد هستند. در این رساله،  تعمیم مدل ساده تک میدانی  را به مدل های چند میدانی مورد بررسی قرار می دهیم. وجود مولفه های هم انحنا د ر مدل چند میدانی موجب تحول اختلال انحنا در فراافق می شود. بنابراین مشاهده پذیرها به مدل تورمی انتخاب شده، نحوه پایان تورم، بازگرمایش و ... بستگی دارند. برای بدست آوردن نتایج قابل اطمینان باید تحول اختلالات تا زمان رسیدن به حد بی دررو و یا زمان مشاهده دنبال شود. با تعریف مناسب پارامترهای تورم، طیف توان را محاسبه می کنیم. سپس به بررسی اختلال در فراافق و ورای غلتش آهسته خواهیم پرداخت. چنین اختلالی ناگوسیت موضعی ایجاد می کند. کمیت های دوره تورم را می توان به اختلالات پس از تورم مربوط کرد. توسط نظریه اختلالی بازگرمایش برای مدل کانونی دومیدانی این رابطه را محاسبه می کنیم. در نهایت به بررسی تبدیلات همدیس و مقایسه دو چارچوب انیشتین و جردن می پردازیم.


 

آدرس کوتاه :