بررسی اندرکنش الکترومغناطیسی هسته ... در فرایند ... و محاسبه قطبش دایروی فوتون .... به روش نظریه میدان مؤثر بدون پایون / هاجر نعمت الهی

بررسی اندرکنش الکترومغناطیسی هسته ... در فرایند ... و محاسبه قطبش دایروی فوتون .... به روش نظریه میدان مؤثر بدون پایون / هاجر نعمت الهی


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده فیزیک

عنوان: بررسی اندرکنش الکترومغناطیسی هسته  3He در فرایند .....  و محاسبه قطبش دایروی فوتون .... به روش نظریه میدان مؤثر بدون پایون

دانشجو : هاجرنعمت الهی

رشته:  فیزیک- گرایش هسته ای

نام استاد راهنما : دکتر شهریار بایگان

زمان: چهارشنبه 1396/6/29 ساعت 16

مکان : سالن دکترعلیمحمدی واقع در ساختمان خیام دانشکده فیزیک
 
 

آدرس کوتاه :