بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام مختلف زیتون (Olea europaea L.) به تنش شوری

بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام مختلف زیتون (Olea europaea L.) به تنش شوری


دانشکده زیست‌شناسی

آگهی دفای از رساله دکتری

عنوان:
بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام مختلف زیتون (Olea europaea L.) به تنش شوری

به راهنمایی:
آقای دکتر وحید نیکنام
آقای دکتر مهدی طاهری


توسط: حبیب شیرزاد

زمان: سه شنبه 1396/5/24 ساعت 14

مکان: طبقه سوم پردیس علوم - هرباریوم


 

آدرس کوتاه :